جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-14-2-3- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR:

حسابرسی دولتی با در نظر داشتن ماهیت و شیوه رسیدگی به فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌های اجرایی، به دو گونه بخش­بندی می گردد: (GAAFR,1980)

حسابرسی مالی:

طبق استاندارد شماره 200ایران (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ایران 1388،45) هدف حسابرسی صورت‌های مالی این­چنین اظهار گردیده می باشد:

هدف حسابرسی صورت‌های مالی این می باشد که حسابرس بتواند در باره این که آیا صورت‌های مالی از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، تهیه شده می باشد یا خیر، اظهارنظرکند.

در این مورد اطمینان منطقی ایجاد می گردد که صورت‌های مالی واحد تجاری حسابرسی شده، وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد را طبق اصول پذیرفته شده حسابداری بطور منصفانه ارائه نموده می باشد (رحیمیان، 1387).

معیارهای حسابرسی مالی:

در حسابرسی مالی، اصول پذیرفته‌شده حسابداری به عنوان معیار مورد بهره گیری قرار می‌گیرد و نحوه ثبت مبادلات و صورت‌های مالی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته و در خصوص قابلیت اتکای صورت‌های مالی اظهارنظر می گردد. اصول پذیرفته‌شده حسابداری، مجموعه­ای از اصول و استانداردهاست که طی قرن‌ها تجربه و کار عملی تکامل ‌یافته می باشد. گرچه اصول مذکور با اندکی تفاوت در مجامع حرفه‌ای مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، لکن ماهیت و دامنه آن به صورت فراگیر مورد پذیرش تمامی‌ حسابرسان و مجامع حرفه­ای می باشد. به دلیل وجود استانداردهای مذکور می باشد که اکنون حسابرسی مالی به عنوان یک نظام ثابت و منسجم، توسعه‌ یافته و به صورت یکسان در سراسر جهان مورد اقدام قرار می‌گیرد.

با در نظر داشتن اینکه در بعضی کشورها مطالعه رعایت قوانین و مقررات مالی نیز به عنوان بخشی از فرآیند اجرای حسابرسی مالی در نظر گرفته شده و تحت عنوان (حسابرسی رعایت) انجام می‌گیرد، معیار دیگری که در این حسابرسی‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، قوانین موضوعه، مقررات دولتی، دستورالمل‌ها و ضوابط لازم­الاجرا می باشد. کاربرد معیار اخیر در تمامی‌ واحدهای تحت رسیدگی یکسان نبوده و به شمول قوانین و مقررات، شخصیت حقوقی دستگاه‌های تحت رسیدگی و ماهیت منابع بودجه‌ای آن‌ها بستگی خواهد داشت (فاوچی 1389 ،240-222).

2- حسابرسی عملیاتی (عملکرد)

دراستانداردهای حسابرسی دولتی آمریکا، حسابرسی عملکرد به صورت زیر تعریف شده می باشد:

“مطالعه هدفمند و نظام‌مند برای ارزیابی مستقل عملکردها و فعالیت‌های سازمان دولتی به مقصود بهبود پاسخگویی عمومی‌ و نیز سهولت تصمیم‌گیری‌های واحدها”

در استانداردهای حسابرسی اینتوسای[1] حسابرسی عملکرد اینگونه تعریف شده می باشد:

“حسابرسی عملکرد مطالعه مستقل کارایی و اثربخشی اقدامات، برنامه‌ها یا دستگاه‌های دولتی می باشد که با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی انجام می‌گیرد و هدف آن راهبری به سوی اصلاح امور می باشد”

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان‌گونه که از تعاریف فوق استنباط می‌شوداثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بعنوان مولفه‌های حسابرسی عملکرد اظهار گردیده‌اند که تعاریف آن‌ها به تبیین ذیل می‌باشد:

اثربخشی:

عبارت می باشد از اندازه دستیابی به اهداف.

کارایی:

عبارت می باشد از نسبت نتایج بدست آمده از عملیات به منابع مصرف شده با رعایت کیفیت لازم.

صرفه اقتصادی:

عبارت می باشد از کوشش در جهت حداقل کردن هزینه‌های تحصیل و بهره گیری از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب (حجت پناه و دیگران، 1389: 205).

[1] -INTOSAI

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید