سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل گیری و توسعه تیم های تاثیر

برای شکل گیری و توسعه تیم ها اطاعت از هنجار، حتی هنجاری که واقعاً آن را قبول ندارند، با ارزش تلقی می گردد، زیرا مزیت عضو گروه بودن را به همراه دارد.

فهرست زیر ویژگی های اصلی هنجارهای گروه را نشان می دهد:

 • هنجارها می توانند از تکلیف یا وظیفه گروه برآمده باشند.
 • هنجارها حول اهداف غیر رسمی گروه توسعه می یابند.
 • هنجارها را می توان برای متمایز ساختن افراد عضو گروه و یا غیر عضو گروه مورد بهره گیری قرارداد.
 • هنجارها مقررات درونی گروه را مشخص می کنند.
 • هنجارهای مربوط به توجه، عقاید و باورها در گروه ایجاد و توسعه می یابند.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • هنجارهای مربوط به رفتار قابل قبول و غیر قابل قبول نسبت به گرو های دیگر به وجودمی آیند.
 • هنجارها میزانی از قابلیت پــیش بینی را فراهم می سازند و به مدیــران اجـازه میدهند چگونگی واکنش گروه را از قبل تا حدودی پیش بینی کنند.

درک درست هنجارهای گروه، سازمان را قادر خواهد ساخت تا استانداردهایی مرتبط با عملکرد را تعیین و توسعه دهد که از گروه می خواهد. یکی از مدلهای کار تیمی مؤثر مدل MIETHODS نام دارد که حروف اول 7 خصوصیت اصلی می باشد و به ترتیب عبارتند از : اندازه گیری، تشویق، بهبود، یادگرفتن، شنیدن، بهینه سازی، رویاپردازی و پیشرفت که تعامل مؤلفه های آن در قالب الگوی شماره 3 نشان داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد