متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-   تعریف فساد

در تعریف بایستی اذعان داشت فساد اصطلاحی می باشد که معانی آن از یک گوینده به دیگری تغییر می کند فساد می‌تواند به عنوان یک برنامه خشن که در تلویزیون توسط جوانی دیده می گردد تا یک تصمیم‌گیری سیاسی که منافع محدودی را برای اشخاص درگیر در آن فراهم می کند، تعریف گردد.گویندگان از این واژه در طیفهای وسیع و در شرایط متفاوت بهره گیری می‌کنند، بطوریکه این واژه برای اکثر آنها ناخوشایند و نامطلوب می باشد، زیرا که برای آنان موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر را در بر‌می‌گیرد (روزه-آکرمن،2000، 1).

از فساد تعاریف مختلفی ارایه شده می باشد، که در اینجا امکان بازگویی همه آنهاوجود ندارد. ما تنها به چند مورد به صورت گذرا تصریح کرده و در انتها تعریف منتخب خود را خواهیم آورد.

در گسترده‌ترین تعریف، فساد عبارت می باشد از «سوء‌بهره گیری از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی(ربیعی،1383، 29). بدین ترتیب فساد در حقیقت  رفتار منحرف‌شده از ضوابط و وظایف رسمی یک تأثیر عمومی، بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای می باشد.(هیود، 1381، 475)  در این تعریف از فساد تعمد، غیر‌قانونی‌بودن و جایگزینی منافع خصوصی به جای منافع عمومی هست.

مانند دیگر تعاریف فساد می‌توان به موارد زیر تصریح داشت: فساد کوشش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر‌قانونی همچون انتخابات غیرقانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی یا بهره گیری از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد‌اجتماعی به شمار می رود که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می کند(ربیعی،1383،29).  در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی، خرابی، آشوب، بدهکاری و ظلم و… آمده می باشد. در علم حقوق، فساد پیش روی صحت قرار گرفته و آن صفتی می باشد که به اعتبار آن صفت، آن اقدام نمی‏تواند دارای آثار قانونی باشد. در فرهنگ وبستر در تعریف فساد آمده می باشد، فساد عبارت از پاداش نامشروع می باشد که جهت وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‏گردد (محمد‌نبی،1380، 32).

جی. ای. ناس بر این عقیده می باشد که فساد رفتاری می باشد که به دلیل جاه‌طلبی‌های شخصی، معرف انحراف شخص از شیوه عادی انجام وظیفه می‌باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالی نظیر ارتشاء، پارتی‌بازی و اختلاس بروز می کند.

گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مداقه قرار داده و معتقد می باشد، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و بهره گیری نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق می باشد (الوانی،1379، 44).

بایستی تصریح نمود در حال حاضر برای فساد یک تعریف جهان شمول نمی‏توان ارائه داد. زیرا که فساد امری نسبی بوده و ممکن می باشد در یک جامعه عملی مصداق فساد و لاجرم مذموم بوده اما همان اقدام در جامعه‏ای دیگر مستحسن باشد.

هنگامی که فرد به رغم مسئولیت و مأموریت اجتماعی که بر عهده دارد، برای منافع شخصی دست به عملی غیر قانونی می‏زند که ردیابی آن برای جامعه دشوار می باشد، در واقع در قبال تعهد اجتماعی خود مرتکب خیانت شده و فساد اداری شکل گرفته می باشد. به بیانی دیگر از جایگاه و امکانات اداری و سازمانی برای منافع شخص(به گونه غیر‌قانونی) بهره گیری کرده‌می باشد.

براساس تعریف کارگاه آموزشی یکپارچگی حکومت در آسیا فساد عبارت می باشد از اقدام یا تصمیمی که موجب گردد تا تعداد افراد متاثر از نتایج منفی اقدام یا تصمیم از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند.(فرج پور،1383، 10)

در تعریف دیگری از فساد آمده می باشد، فساد مجموعه رفتارهایی می باشد که از وظایف رسمی یا تأثیر عمومی (انتخابی یا انتصابی) به خاطر کسب منافع وسود شخصی (فامیلی، باندهای خصوصی) یا کسب جایگاه خاص، دچار تخطی و انحراف شده‌می باشد.( حسن[1]،2004، 25)

اگرچه تعاریف مختلف و زیادی از فساد ارائه شده می باشد اما وجه مشترک تمام این تعاریف آن می باشد که در محیط فاسد حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می گردد و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری یا دیگران واگذار می گردد.

[1] – Shaukat Hassan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

  1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-  سؤالات پژوهش

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد