سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

طبقه بندی برنامه های مشارکت براساس ابعاد آن 26
علت های پیوستن به گروه ها یا تیم ها 28
فرق بین گروه و تیم 30
مقایسه تیم و گروه 42
مقایسه مدیر تیم و مدیر گروه 44
همسازی درونی پرسشنامه 76
ضریب همبستگی مدل چرخه انواع کار مقیاس های پرسشنامه 76
ضرایب آلفای کرونباخ 93
آمارهای توصیفی مؤلفه های اثربخشی تیمهای کاری 98
توصیف سؤال 1-1 پژوهش 99
توصیف سؤال 1-2 پژوهش 100
توصیف سؤال 1-3 پژوهش 101
توصیف سؤال 1-4 پژوهش 102
توصیف سؤال 2-1 پژوهش 103
توصیف سؤال 2-2 پژوهش 104
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توصیف سؤال 2-3 پژوهش

105 توصیف سؤال 2-4 پژوهش

106 توصیف سؤال 3-1 پژوهش

107


توصیف سؤال 3-2 پژوهش 108
توصیف سؤال 3-3 پژوهش 109
توصیف سؤال 3-4 پژوهش 110
توصیف سؤال 3-5 پژوهش 111
توصیف سؤال 4-1 پژوهش 112
توصیف سؤال 4-2 پژوهش 113
توصیف سؤال 4-3 پژوهش 114
توصیف سؤال 4-4 پژوهش 115
توصیف سؤال 4-5 پژوهش 116
توصیف سؤال 5-1 پژوهش 117
توصیف سؤال 5-2 پژوهش 118
توصیف سؤال 5-3 پژوهش 119
توصیف سؤال 5-4 پژوهش 120
توصیف سؤال 6-1 پژوهش 121
توصیف سؤال 6-2 پژوهش 122
توصیف سؤال 6-3 پژوهش 123
توصیف سؤال 6-4 پژوهش 124
توصیف سؤال 7-1 پژوهش 125
توصیف سؤال 7-2 پژوهش 126


سایت منبع

توصیف سؤال 7-3 پژوهش 127
توصیف سؤال 7-4 پژوهش 128
توصیف سؤال 8-1 پژوهش 129
توصیف سؤال 8-2 پژوهش 130
توصیف سؤال 8-3 پژوهش 131
توصیف سؤال 8-4 پژوهش 132
توصیف سؤال 9-1 پژوهش 133
توصیف سؤال 9-2 پژوهش 134
توصیف سؤال 9-3 پژوهش 135
توصیف سؤال 9-4 پژوهش 136
نتایج آزمونهای کولوموگروف اسمیرنف برای متغیرهای پژوهش 138
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر سرعت انجام امور با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 141
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر جلوگیری از دوباره کاری‌ها با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 142
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر ایجاد زمینه همکاری در بین کارکنان با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 143
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر افزایش تعهد گرایی با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 144
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر کاهش تعارضات با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 145


نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر تصمیم گیری‌های استراتژیک با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 146
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر افزایش بهره وری سازمان با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 148
نتایج آزمونهای t استودنت برای متغیر تأثیر تیمهای کاری بر افزایش اثربخشی سازمان با بهره گیری از نرم افزار مینی تب 149
نتایج آزمون فریدمن 149
اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی تیمهای کاری 150
   
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد