دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

– رویکردهای تصمیم گیری

رویکرد تصمیم گیری می‌تواند از دوجنبه اصلی مطالعه گردد. رویکرد هنجاری[1] و رویکرد توصیفی[2]. رویکرد هنجاری یا کمی تاکید بر تعیین ارزشهای مشخص برای پارامترهای مسئله و حل آن برای طیفی از ارزشها یا یک ارزش مشخص را دارد. پیش روی، چارچوب کار توصیفی یا کیفی کوشش نمی‌نماید که عوامل را دره‌بندی کند بلکه بدنبال اظهار آنها در عبارات کلی بوده و حل مسئله بر اساس آنها مبتنی می‌باشد(شریف زاده ،1378).

به لحاظی می توان تقسیم بندی مربوط به تصمیم گیری را به سه دسته کلی در ارتباط دانست:

1-تصمیم گیری عقلایی

2-تصمیم گیری رفتاری

3-تصمیم گیری باز (سعادت، 1381).

 

2-8-1- تصمیم گیری عقلایی

تصمیم گیری عقلایی[3]  بدین معنی می باشد که بازیگر سیاسی با انتخاب روبروست (Stone, 1997). فرد در تصمیم گیریهای خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد نمود که بهترین تصمیم ممکنه بوده و تصمیماتی می باشد که امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به حداکثر می رساند (March, 1994).

هنگامی تصمیم گیری عقلایی می باشد که تصمیم گیرنده

1-در باره موضوع تصمیمی گیری اطلاعات کامل دارد.

2-قادر می باشد خواسته ها و اویت های خود را بر حسب مطلوبیت و مفید بودن آنها به ترتیبی منطقی درجه‌بندی نماید.

3-قادر می باشد از میان شقوق و راه حلهای مختلف راهی را برگزیند که مطلویبت او را به حداکثرمی رساند (Keeney,1998).

البته بایستی خاطر نشان ساخت که چنین مفروضاتی هیچگاه به تحقق نپیوست (Kroenke ,1992). اما در مورد بند اول، یعنی احاطه تصمیم گیر به کل اطلاعات بحث های مفصلی صورت گرفته می باشد. در جهان معاصر، جمع آوری اطلاعات، کاری زمانگیر و هزینه بر می باشد. در عالم واقعیت، تصمیم گیر در آغاز مقداری اطلاعات را با پرداخت هزینه، تهیه می نماید. با این اطلاعات به نتایجی می رسد. سپس تصمیم می گیرد که این اطلاعات کافی می باشد و یا او بایستی مقداری دیگر اطلاعات سفارش دهد (Calvert, 1989).

نخستین فرضیه در مدل عقلایی این می باشد که اهداف، معین و معلوم می باشد. یعنی فرض می باشد که یا اهداف از قبل برای تصمیم گیرنده تعیین و داده شده می باشد و یا آنقدر واضح و عیان می باشد که هدف گذاری می‌تواند به آسانی و سادگی انجام گیرد. اما در شرایط واقعی تصمیم گیری، اهداف به ندرت معلوم و معین می باشد (Archer, 1980).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Normative Approach

[2] Descriptive Approach

[3] Rational Decision Making

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد