متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول 2-1: اهمیت عوامل موثر بر فساد اداری 90

جدول 3-1: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ساختار سازمانی 98

جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فساد اداری 98

جدول4-1: سطح تحصیلات 101

جدول 4-2: سابقه کار 102

جدول 4-3: جنسیت 102

جدول 4-4: وضعیت تاهل 102

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان پیچیدگی و سلامت نظام اداری 103

جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان رسمیت و سلامت نظام اداری 104

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان تمرکز و سلامت نظام اداری 105

جدول 4-8: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به مقصود مطالعه مولفه های ساختار سازمانی 106

جدول 4-9:آزمون معنی داری فریدمن 106

جدول 4-10: اختصار نتایج ازمون فرضیه های پژوهش 106

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: ساختار تخت 61

نمودار 2-5: ساختار بورکراسی حرفه ای 71

نمودار 2-9: ارتباط فساد اداری با حقوق و دستمزد 89

نمودار 2-10: مدل مفهومی پژوهش 92

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

  1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد