عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3- متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی:

مدل طراحی شده برای ساختار کنترل­های داخلی مطلوب توسط کوزو به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته و از آن برای استقرار نظام کنترل­های داخلی بهره گیری می­گردد، در این مدل کنترل­های داخلی به پنج جزء تقسیم می­گردد که دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی کنترل­های داخلی مدل کنترل داخلی را به اجزای چهارگانه زیر تقسیم نموده می باشد:

  • ارزیابی محیط کنترلی
  • ارزیابی خطر (مدیریت ریسک)
  • فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات از جنبه

1-3- اعتبارات هزینه­ای

2-3- اعتبارات تملک دارائی­های سرمایه­ای

3-3- بودجه شرکت­های دولتی

  • ارزیابی نظارت

متغیر مستقل در این پژوهش اجزای چهارگانه مدل کنترل­های داخلی و متغیر وابسته حسابرسی موفق می‌باشد. از آنجائی که وظیفه کنترل داخلی رصد فعالیت­های مالی و اداری در دستگاه­های اجرایی و شرکت‌های دولتی بوده و شناسایی انحرافات و گزارش به موقع به مدیریت دستگاه می‌باشد لذا در صورت خوب اقدام کردن و توجه بموقع به هشدارهای سیستم کنترل داخلی می‌توان از انحرافات مالی و اداری جلوگیری نمود و از طرفی حسابرسان می­توانند با یک مطالعه صحیح ریسک­های موجود را به دقت بسنجند و برنامه ریزی حسابرسی را با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف سیستم به گونه ای طراحی کنند که در نهایت بتوانند به یک حسابرسی موفق دست یابند.

3-4- جامعه آماری و نمونه آماری:

به مجموعه‌ای از عناصر که در یک صفت مشترک می‌باشند وتحقیق آماری در ارتباط با صفت یا صفاتی ازآن مجموعه صورت می‌گیرد جامعه آماری می‌گویند(مقصودی، 1374). جامعه آماری دراین پژوهش شامل حسابرسان وکارشناسان فنی دیوان محاسبات کشورمی­باشد.

روش نمونه­گیری پژوهش: روش نمونه­گیری پژوهش حاضرتصادفی ساده بوده که با در نظر داشتن حدود 635 نفر کادر فنی دیوان محاسبات استان­های کشور تعداد نمونه 240 نفر درنظر گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید