جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

با در نظر داشتن این که یکی ازدستگاه­های نظارتی کشور که مسئولیت مطالعه عملکرد دستگاه­های اجرایی در حوزه مالی و محاسباتی را برعهده داشته دیوان محاسبات کشور بوده و یکی از وظایف اصلی دیوان مذکور وفق ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، “اعلام نظردرخصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود دردستگاه­های مورد رسیدگی با در نظر داشتن گزارشات حسابرسی­ها و رسیدگی­های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت­المال ” می‌ باشد، لذا لازم است دیوان محاسبات کشور با مطالعه وضعیت وجود و یا کفایت کنترل­های داخلی در دستگاه­های اجرایی نسبت به این مقوله اظهار نظر حرفه‌ای نموده و در راستای انجام وظیفه نظارت مستمر مالی برعملکرد دستگاه­های اجرایی نسبت به پیش‌گیری از وقوع انحرافات مالی اقدام نماید.

با انجام این کار ضمن اجرای قانون، ازوقوع انحرافات مالی و بروز تخلف که گاهاً موجب تضییع بیت­المال نیز می­گردد جلوگیری می‌ گردد.

از زاویه‌ای دیگر مرجع کنترل کننده داخلی وظیفه کنترل عملیات و فعالیت­ها وحرکت سازمان درراستای اهداف قانونی آن سازمان را بر عهده داشته و باعث می گردد سازمان در مسیر رسیدن به تعالی و اهداف سازمانی ترسیم شده برای آن گام بردارد. اما از طرفی عدم وجود یا عدم کفایت لازم کنترل­های داخلی باعث می گردد انحرافاتی در مسیر حرکت در قالب فعالیت­های سازمان صورت گرفته و باعث بروز تخلفات متعددی گردد.

با عنایت به مغفول ماندن ماده ششم قانون دیوان محاسبات کشور که اظهار می­دارد اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع مزبور به مقصود حفظ حقوق بیت­المال مانند سازوکارهای مقرر برای پاسداری از بیت­المال می باشد و نظر به اهمیت کفایت سیستم کنترل داخلی در دو بخش اجرا و نظارت جهت پاسداری از بیت­المال و همچنین مسکوت ماندن بحث تدوین استاندارد­های لازم در بخش عمومی‌ توسط دستگاه­های متولی، انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌ رسد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری