جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

حسابرسی موفق:

حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی عبارت می باشد از ارزیابی عملکرد هر یک از دستگاه‌های اجرایی در زمینه فعالیت آنها،به مقصود حصول اطمینان از موارد زیر:

1- صورت‌های مالی به نحوه منصفانه قابل قبول ارائه شده باشد.
2- رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- اندازه در صد تحقق اهداف از پیش تعیین شده
4- حراست و بهره گیری بجا و مطلوب از اموال و داراییها

2-15- جمع­بندی مطالب:

کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعه­ای ازعملیات وفعالیت­ها برپایه ستانده می باشد، کنترل داخلی بایستی بعنوان جزء لازم هرسامانه­ای شناسایی گردد که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیت­ها بکارگیرد. مدیران با استقرارکنترل داخلی و بکارگیری پیوسته سیستم­های مناسب اداری ومالی، مسئولیت پیش­گیری و کشف تقلب و اشتباه را در بخش عمومی‌ برعهده می­گیرند که بکارگیری سیستم­های مناسب کنترل داخلی در نهایت باعث رسیدن سازمان به اهداف خود و کاهش انحرافات مالی خواهد گردید و از طرفی وجود سیستم کنترل داخلی مناسب با در نظر داشتن پایین آوردن ریسک حسابرسی به حسابرسان در انجام یک حسابرسی موفق کمک شایان توجهی می‌ کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:

هدف اصلی

با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

اهداف فرعی:

الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.

ج- شناخت تأثیر ارزیابی فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات بر حسابرسی موفق دستگاه­ های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

د- شناخت تأثیر ارزیابی نظارت بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

نتایج این مطالعه می­تواند برای استاندارد گذاران بخش دولتی و نیز مدیران ارشد دیوان محاسبات کشور مورد بهره گیری قرار گیرد و هم­زمانی این پژوهش با تدوین دستورالعمل ارزیابی کنترل‌های داخلی در دیوان محاسبات کشور فرصت خوبی را فراهم می­کند تا از نتایج آن به گونه­ای مناسب بهره گیری گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید