متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-   سیستم

در تعریف سیستم در فرهنگ وبستر آمده‌ می باشد، سیستم مجموعه‌ای می باشد که از چندین جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته‌می باشد.

در تعاریفی که در ادامه‌ می‌آید به اهمیت ارتباط و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده و یک سیستم، توجه شده‌می باشد.

1- سیستم عبارت می باشد از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یک سازمان تأمین می گردد.

2- سیستم عبارت می باشد از یکسری وظایف وابسته به یکدیگر که با اجرای آنها، قسمتی از هدف یا مقصود سازمان تحقق می‌یابد.

همانطور که در تعاریف آمده می باشد، سیستم متشکل از چند روش، چند جزء ویا چند وظیفه می باشد که این روش، یا وظایف جهت تحقق یک هدف به اجرا در می‌آیند.

یعنی برای تحقق هر یک از اهداف سازمان ما نیاز به ایجاد سیستم متناسب با آن هدف داریم.

1-1-2-    اداره

ریشه این کلمه از کلمه دور به معنی به گردش در‌آوردن و گردش و حرکت می‌باشد.

مفهوم لغوی اداره عبارت می باشد از: پیوسته و کامل به حرکت در آوردن امور جامعه به نحوی که به بهترین شکل حیات و بقای واقعی اجتماعی فراهم گردد.

در اصطلاح واژه اداره دارای دو مفهوم مختلف می‌باشد.

الف. مفهوم سازمانی اداره عبارت می باشد از: مجموعه سازمانهایی که دخالت دولت در زندگی روزمره افراد را که زیر نظارت مقامات سیاسی – شامل مقامات مرکزی (همچون، رئیس جمهور، وزرا و استانداران) و مقامات غیر مرکزی و منطقه ای (مانند شوراهای استان، شهر و روستا) و مقامات غیر دولتی (همانند موسسات عمومی) اداره می گردد، تحقق می‌بخشد(قدسی، 1378، 155).

ب. مفهوم مادی اداره که عبارت می باشد از: فعالیتی که موسسات یاد‌شده انجام می‌دهند و منتهی می گردد به پیوستن اداره (به معنای نخست) به افراد تا از خدمات عمومی بهره‌مند شوند یا مستحق جبران کار خطائی که از سوی یکی از موسسات اداری انجام گرفته می باشد شوند.

در مجموع اداره (به مفهوم مادی و سازمانی کلمه) عبارت از مجموعه فعالیتهایی می باشد که به وسیله آن، مقامات عمومی با امکانات عادی یا با توسل به اختیاراتی که قدرت عمومی نامیده می گردد، نظم  عمومی را مستقر می‌سازند و نیازهایی را که متضمن نفع عمومی می باشد ارضا می‌کنند(ابوالحمد، 1376، ص17).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر گرفتن معنی لغوی اداره و با در نظر داشتن اینکه از سه ابزار عمال، اعمال و اموال فراهم شده‌می باشد. اداره، عبارت از مجموعه عمال و اعمال و اموال که در چهار چوب قواعد معین به ریاست مقامات سیاسی کشور برای تأمین منافی عمومی به حرکت در می‌آید تا چرخ زندگی اجتماعی را به حرکت در آورده و زمینه رشد و توسعه فراگیر جامعه را فراهم کند.

1-2-       فساد اداری

در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان می باشد. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌می باشد به گونه‌ای که منشا بعضی ازجنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده‌می باشد در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده‌می باشد.

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز پیدا نمود می‏گردد و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان می باشد. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت می باشد. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می گردد و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز هست(ربیعی، 1383، 15).

در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین بهره گیری صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به گونه مطلوب بهره گیری شده فساد کاهش یافته‌می باشد. حکومت‌ها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء‌بهره گیری کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده‌می باشد نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌بهره گیری شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از جایگاه و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و… جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت دارند. فراهم شدن جایگاه، منجر به ارتکاب جرم می گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می گردد زمینه مساعدی را برای سوء‌بهره گیری فراهم می کند. هزینه‌های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌می باشد کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(فرج پور،1383، 9).

هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح نمود، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده‌می باشد که بسهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌بهره گیری از قدرت گردد(سافارونی،1375،31).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

  1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد