متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

دراین فصل از پژوهش، محقق با در نظر داشتن موضوع پژوهش مطالعه ارتباط میان ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان به مطالعه پیشینه پژوهش در4 بخش شامل توضیحاتی در مورد سازمان، اداره و دستگاه دولتی، فساد اداری، ساختار سازمانی، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

2-1-  تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی

1-1-1-   سازمان

تعریف سازمانها در زمان و فضا کار سختی است. سازمانها نظامهای بازی هستند که با محیطهای  اطراف خود تعامل دائم دارند. و دارای زیرگروهها و واحدهای حرفه‌ای، لایه‌های سلسله‌مراتب و بخشهای زیادی هستند که از حیث جغرافیایی پراکنده می‌باشند(مک لنن،1383،78).

برای سازمان تعاریف متعددی ارائه گردیده ‌می باشد. گر چه این تعاریف در ظاهر کلمات با یکدیگر متفاوت می باشد؛ اما در حقیقت سرانجام یکسان دارند. عده‌ای سازمان را تشریک مساعی و همکاری گروهی از افراد به مقصود نیل به هدف یا هدف‌های تعیین شده می‌دانند. اندیشمندی سازمان را به روابط منظم افرادی که دارای وظایف مختلف اما دارای هدف مشترک هستند توصیف می‌نماید(وزیرنیا، 1354، 23).

بعضی ازاساتید رشته مدیریت سازمان را یک رشته روابط منظم و عقلانی دانسته که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می‌دهند و کثرت تعداد آنان به قدری می باشد که نمی‌توانند باهم در تماس نزدیک باشند به مقصود تأمین هدف مشترک خاصی مستقر می گردد تعریف نموده‌اند (اقتداری،1353، 25).

در تعریف دیگری از سازمان آمده می باشد، سازمان عبارت می باشد از فرآیند نظام‌یافته‌ای از روابط متقابل افراد جهت دست‌یافتن به هدفهای معین می باشد. رابینز در تعریف سازمان می‌گوید، که سازمان پدیده اجتماعی به شمار می‌آید که به گونه آگاهانه متناسب‌شده و دارای حدود وثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای پژوهش هدف یا اهدافی، بر اساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می کند می‌باشد(رابینز، 1379، 21).

مقصود از پدیده اجتماعی این می باشد که سازمان از افراد یا گروه‌هایی تشکیل‌شده که با هم در تعاملند و تأثیر‌گذاری متقابل بر یکدیگر دارند. عبارت آگاهانه متناسب‌شده در ارتباط با مدیریت به کار گرفته می گردد. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که تأثیرات متقابل یکباره ایجاد نشده‌اند بلکه با مطالعه و مطالعه قبلی می‌باشد. از این رو سازمان یک پدیده اجتماعی‌می باشد. زیرا میان اعضای آن توازن ایجاد می گردد تا از دوباره‌کاری و اعمال زاید جلوگیری گردد ضمن آنکه وظایف اصلی آن بایستی به گونه کامل اجرا گردد و نیاز به هماهنگی و به شکل تأثیر متقابل بر این اساس می باشد (سید‌جوادین، 1382، 18).

دکتر منوچهر کیا با در نظر داشتن نظرات چند نفر از اساتید رشته مدیریت تعریف زیر را ارائه کرده می باشد، سازمان عبارتست از واحد اجتماعی خاصی که ساختار آن از روی تعمد به وجودمی‌آید و بارها مورد دوباره‌سازی مجدد به مقصود دستیابی هدف یا اهدافی معین قرار می‌گیرد(کیا، 1379، 123).

در تعریف ریچارد – ال دفت آمده‌می باشد که سازمان عبارت می باشد از :

1- یک نهاداجتماعی می باشد 2- که مبتنی بر هدف می باشد 3- ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده می باشد و دارای سیستم های فعال و متناسب می باشد و سرانجام 4- با محیط خارجی ارتباط دارد. در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه‌ای از سیاست‌های و رویه‌ها ارائه گردد. سازمان از افراد و ارتباط ای که با یکدیگر دارند تشکیل می گردد. هنگامی که افراد برای انجام وظایفی ضروری در جهت تأمین هدف‌ها با یکدیگر روابط متقابل مستقر می‌کنند سازمان به وجود می‌آید(دفت، 1377، 19).

همانگونه که ملاحظه می گردد هر صاحبنظری از سازمان تعریفی را ارائه کرده که با در نظر داشتن رویکرد و زاویه دید او به این پدیده اجتماعی بوده‌می باشد. حال  با این تنوع تعاریف، رسیدن به تعریفی متفق‌القول و جامع سخت به نظر می‌رسد، اما این به معنای آن نیست که هیچ اشتراکی بین این تعاریف وجود ندارد زیرا که همه سازمان‌ها از آن جهت که سازمان هستند دارای اشتراکاتی می‌باشند و ارائه این ما‌به‌الاشتراک می‌تواند تعریفی مورد‌قبول باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان: مجموعه روابطی می باشد مشخص بین افرادی مشخص که برای دستیابی به اهدافی مشخص کوشش می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

  1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد