تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- گام اول : انتخاب DMU ها

پس از مشخص کردن موضوع مورد مطالعه (به دست آوردن اندازه کارایی و رتبه بندی شعب مختلف بانک) بایستی واحدهای تصمیم گیرنده برای پیاده سازی مدل و ارزیابی کارایی انتخاب گردد. جامعه آماری این پژوهش 20 شعبه بانک رفاه می باشد، که از بزرگترین سرپرستی ها و شعب اصلی این بانک در نواحی گوناگون استان فارس محسوب می شوند.

بهترین روش برای محاسبه کارایی تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد و تعیین شاخص‌های ارزیابی کارایی (پارامترهای ورودی و خروجی مدل) برای هر واحد تصمیم‌گیری در روش تحلیل پوششی داده،‌ از مباحث ساختاری و اساسی تحلیل می باشد. اهمیت این بحث در مورد بنگاههای مالی مانند بانک ها و موسسات بیمه دو چندان می باشد، زیرا در این بنگاه ها، تفکیک کالا و خدمات به سادگی قابل انجام نیست و کالا و خدماتی وجود خواهند داشت که از خصوصیات هر دو دسته برخوردار می باشند. تحقیقات مختلفی در ارتباط با محاسبه کارایی موسسات مالی و اعتباری و بانکها صورت پذیرفته که در هر کدام از این تحقیقات روش های متفاوتی برای تعریف ورودی و خروجی های موجود در بخشهای مالی، به کار گرفته شده می باشد.

از آن جا که دیدگاه سنجش کارایی موسسات، در تعیین متغیرها و شاخص های ورودی و خروجی مورد بهره گیری در DEA  تأثیر مهم و قابل توجهی دارد، لذا در این رساله، کارآیی بانکها را از دو دیدگاه مبتنی بر روش سودآوری و مبتنی بر روش ارزش افزوده نقدی مورد ارزیابی قرار داده و امتیاز کارایی شعب را به صورت مجزا برای هریک از روشهای به کار رفته محاسبه می نماییم. در نهایت امتیازهای کارایی به دست آمده را مورد تجزیه  تحلیل قرار خواهیم داد.

 4-3- گام دوم: تعیین متغیرهای ورودی و خروجی با بهره گیری از روش مبتنی بر سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در گام دوم این پژوهش برای تعیین متغیرهای ورودی و خروجی DEA از رویکرد سودآوری بهره گیری می نماییم. بانکهای تجاری به گونه معمول در صدد جذب سپرده به مقصود سودآوری بیشتر می باشند. بی در نظر داشتن آنکه این مصارف بانک می باشد که اندازه سودآوری بانک را رقم می زند. بی شک علم بانکداری، در قسمت چگونگی مصارف معنی دار می گردد. در رویکرد سودآوری شعب بانکی، نه تنها جذب منابع به تنهایی مطلوبیت ندارد بلکه در صورت عدم بهره گیری صحیح از منابع ، مصرف نادرست سودآور به عنوان یک شاخص هزینه زا در گروه ورودی ها در نظر گرفته شده و می تواند یک فاکتور منفی برای شعبه مقصود گردد. دراین رویکرد هدف، کسب حداکثر سود از منابع و امکانات موجود و هزینه های صرف شده می باشد پس میتوان عوامل مختلفی را در ارزیابی و محاسبه کارایی نسبی شعب بانک در نظر گرفت. با در نظر داشتن محدودیتهای موجود در جمع آوری داده ها و تعریف آنها و در دسترس بودن داده ها در نهایت ورودی و خروجی های مدل به تبیین زیر انتخاب شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا روش CVA برای بانکهای ایرانی جوابگو می باشد؟
  • مهمترین شرایط لازم برای اجرای DEA در بانکهای ایرانی کدامند؟
  • روشی که بتواند ورودی و خروجی را در مدل DEA ارائه دهد کدام می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید