سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربردهای مشارکت

تصمیم گیری در محیط کار

مشارکت در تصمیم گیری را می توان به شیوه های مختلف در محیط کار اجرا نمود. کاتن، ولراث، فروگات، لن نیک- هال و جنینگز (1988) تصریح کرده اند که مشارکت در مدیریت دامنه گسترده ای از مشارکت کوتاه مدت و غیر رسمی (برای مثال یک مدیر به گونه اتفاقی نظر زیردست را می پرسد) تا سیستم های رسمی مشارکت و مالکیت کارکنان را در بر می گیرد. مانگ و میلر (1988) چهار نوع برنامه مشارکت را در سازمانهای مختلف مطالعه کرده آنها را بر اساس سطح سازمانی، اندازه کنترل کارکنان در فرایند تصمیم گیری، دامنه موضوعاتی که کارکنان در آن مشارکت می کنند جهت مشارکت و وجود یا عدم وجود سیستم مالکیت کارکنان دسته بندی کردند. طبقه بندی برنامه های مشارکت در جدول ذیل نشان داده شده می باشد.

طبقه بندی برنامه های مشارکت بر اساس ابعاد آن

همانطور که شکل نشان می دهد تصمیم گیری مشارکتی در سازمانها از تنوع زیادی برخوردار می باشد. از متداول ترین برنامه های مشارکت گروه های کیفیت کاری می باشد. گروههای کیفیت که در سازمانهای ژاپنی توسعه پیدا نمود  و به گونه گسترده ای توسط شرکتهای آمریکائی به کار گرفته گردید، مشارکت مستقیم می باشد و در آن کارکنان دارای کنترل زیادی هستند اما تصمیمات اتخاذ شده در این گروه ها فقط در جهت تغییراتی در طراحی کار و رویه ها هستند. برعکس، دموکراسی صنعتی اروپایی از طریق نمایندگان می باشد اما در موضوعات زیادی که بر خط مشی ها و رویه های شرکت تاثیر می گذارد تصمیمات به گونه مشارکتی اتخاذ می شوند.

عوامل گروهی و سازمانی

جنبه های معینی از گروه و سازمان بر شیوه های مدیریت تعارض تاثیر دارند. اگر چه عوامل زیادی در این باره برسی شده اند، اما در اینجا دو مطالعه درمورد تاثیر شبکه و عوامل فرهنگی را در توسعه و حل تعارض سازمانی برسی می کنیم.

تلسون(1989) با بهره گیری از یک رویکرد سیستمی اشکال شبکه را در سازمانهای پر تعارض و کم تعارض مطالعه نمود. او دریافت مشخصه سازمانهای کم تعارض، ارتباط زیاد بین زیر گروه های موجوددر سازمان می باشد، پس در این سازمانها می توان تعارض را از طریق یکپارچگی ساختار سازمانی و ایجاد مجراهای باز برای جریان ارتباط بین واحدهای سازمان مدیریت نمود.

اسمیت و ایزن برگ (1987) تعارض بین مدیریت و کارکنان دیسنی لند را با رویکردی فرهنگی مطالعه کردند. آنها قیاسهای افراد را درمورد سازمان و تعارض مطالعه کرده نتیجه گرفتند که بسیاری از تعارضهای سازمانی ناشی از قیاس های متفاوت اعضای سازمان در توصیف دیسنی لند می باشد. بسیاری از نمایندگان مدیریت، سازمان را “نمایش” تعریف کردند. با این قیاس اعتصاب کارگران خیانت به شمار می رود، زیرا نمایش بایستی ادامه یابد. برعکس، بسیاری از کارکنان، دیسنی لند را یک خانواده تلقی کردند. در این چارچوب فرهنگی شیوه های سخت گیرانه مدیریت غیر قابل قبول به شمار می رود. زیرا شما از خانواده خود مراقبت می کنید. بدین ترتیب موضوعات مورد جدال در مذاکرات نیروی کار تا حد زیادی مبتنی بر ارزشهای زیر گروه های سازمان می باشد. (کاتریین میلر ، ارتباطات سازمانی)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد