سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل های فرآیند مشارکت

علاوه بر مطالعه آثار اجتماعی PDM، مطالعه فرآیندهایی که از طریق آنها PDM  موجب این نتایج می گردد مهم می باشد. میلر و مانگ (1986) سه مدل را درمورد ارتباط بین مشارکت، رضایت شغل و بهره وری مطرح کرده اند. در این مدل ها از چارچوبهای بسیار متفاوتی برای ارتباط PDM با این متغیر های نتیجه ای بهره گیری می گردد.

مدل محرک. مدل محرک مبتنی بر کار نظریه پردازان روابط انسانی می باشد. طبق این مدل PDM، یک اقدام سازمانی می باشد که بایستی نیازهای سطح بالاتر کارکنان (نیازهای تکریم و خودیابی) را ارضا کند. ارضای این نیازها موجب رضایت شغلی می گردد. ریچی و میلر (1970) اظهار می کنند که عقیده مشارکت بخاطر مشارکت، مبتنی بر این استدالال می باشد که وقتی زیر دستان احساس کنند مورد مشورت و مشارکت قرار گرفته اند نیازهای خودخواهانه شان ارضاء می گردد و پس تشریک مساعی بیشتری خواهند داشت. طرفداران این مدل همچنین استدلال می کنند که کارکنان راضی، انگیزه بیشتری داشته و در نتیجه بهره ورتر خواهند بود (فرنچ، اسرائیل و آس 1960).

مدل محرک تصمیم گیری مشارکتی

برای تبیین این مدل، فرانک ، سرپرست یک خط مونتاژ را در نظر بگیرید که می خواهد درمورد شیوه های کاهش ضایعات تصمیم گیری کند. او تصمیم می گیرد این مسئله را با زیر دستانش در میان بگذارد و استدلال می کند که مشارکت زیردستان در تصمیم، به آنها احساس مهم بودن می دهد و در نتیجه موجب رضایت شغلی آنها می گردد. با اعتقاد به اینکه کارگران خوشحال کارگران موثری هستند، فرانک اطمینان دارد که بهره وری حتما تحقق می یابد.

مدل شناختی. این مدل مبتنی بر رویکرد منابع انسانی می باشد. در این مدل PDM به عنوان روشی برای  بهبود جریان اطلاعات به سمت بالا و پائین سازمان مطرح می باشد. بهبود جریان اطلاعات به سمت بالا مبتنی بر این عقیده می باشد که افرادی که درگیر کار هستند (سطح پائین سلسله مراتب سازمانی) نسبت به چگونگی انجام کار آگاهتر هستند بنابر این وقتی این افراد  در فرایند تصمیم گیری مشارکت نمایند تصمیمی مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و با کیفیت تر اتخاذ می گردد. بهبود جریان اطلاعات به سمت پائین بر این فرض استوار می باشد که افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارند بهتر می توانند تصمیمات را در انتها مسیر اجرا کنند. وقتی تصمیمات بر پایه اطلاعات بیشتر و دقیق تری باشد و بهتر اجرا شوند بهره وری بایستی بهبود یابد. بنابر این به نظر می رسد افزایش رضایت کارکنان نتیجه فرعی مشارکت آنها در تصمیمات مهم سازمانی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد