سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب  
فصل اول: کلیات پژوهش 1
عنوان پژوهش 1
اظهار مسئله 1
ضرورت و اهمیت پژوهش 2
اهداف پژوهش 2
سئوالات پژوهش 2
متغیرهای پژوهش 3
تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش 10
مقدمه 12
تئوری ها و نظریه ها و مطالب مرتبط با موضوع 13
پیامدهای سازنده تعارض 13
الگوی تشریک مساعی 15
طرز تفکر سیستم ها 18
کار تیمی حاصل تفکر سیستمی 18
فرآیندهای تصمیم گیری 19
مشارکت در تصمیم گیری 20

آثار مشارکت در تصمیم گیری 20
مدل های فرآیند مشارکت 21
مدل محرک تصمیم گیری مشارکتی 21
مدل شناختی تصمیم گیری مشارکتی 22
کاربردهای مشارکت 26
عوامل گروهی و سازمانی 27
چرا مردم به گروه ها می پیوندند 28
تفاوت بین گرو ها و تیم ها 29
شکل گیری و توسعه تیم های اثر بخش 30
مراحل شکل گیری گروه و تیم 32
انواع تیم-1 33
انواع تیم-2 37
انواع تیمهای کاری-3 38
نقشهای افراد در تیمها 40
فرق میان تیم و گروه 41
مقایسه مدیر گروه با رهبر تیم 42
تشخیص نیاز به تیم سازی 45

بعضی از ویژگی های تیمهای دارای عملکرد بالا 48
ساخت تیم واقعی 50
فرآیند تیم سازی 53
مزایای تیم های کاری 54
ملاحظات تیم سازی 54
مشخصات تیم های مؤثر 55
 بایستی های کار تیمی 56
مزایای کار تیمی 57
موانع و شرایط پایه کار تیمی 57
مهارتهای مورد نیاز برای کار تیمی 59
توسعه تیم 60
نقشهای تیم 60
مدیریت عملکرد تیم 64
کلیات 67
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش 71
جمع بندی 83
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل سوم: روش پژوهش

84 مقدمه

89 جامعه آماری

89

روش نمونه گیری و حجم نمونه 90
ابزار پژوهش 91
روایی و اعتبار ابزار 91
روش های آماری 94
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  
مقدمه 96
روش تبیین یافته 97
توصیف یافته های پژوهش 98
آزمون فرض نرمال بودن متغییرها 137
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
نتیجه گیری بر اساس یافته های پژوهش 152
سئوال اصلی پژوهش 152
سئوالات فرعی پژوهش 152
محدودیت های پژوهش 155
پیشنهادها بر اساس یافته های پژوهش 158
پیشنهادها به سایر محققین 159
فهرست منابع و ماخذ 159
ضمائم  

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. تعیین تأثیر تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
  2. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
  3. تعیین تأثیر تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
  4. تعیین تأثیر تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
  5. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
  6. تعیین تأثیر تیمهای کاری در کاهش تعارضات
  7. تعیین تأثیر تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
  8. تعیین تأثیر تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
  9. تعیین تأثیر تیمهای کاری در افزایش تاثیر فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری تأثیر دارند؟

2.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟

4.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟

5.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟

7.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش تاثیر سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه سنجش اندازه تاثیر تیمهای کاری  با فرمت ورد