عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران

قسمتی از متن پایان نامه :

تصمیم گیری باز

مدل باز تصمیم گیری با بهره گیری از تئوری عمومی سیستم ها بنا شده می باشد. در این مدل، ارتباط ای دوطرفه میان سیستم تصمیم گیری در سازمان و محیط پیش بینی شده می باشد. بعبارت دیگر، در این مدل، محیط و تمامی عوامل محیطی موجود در آن، سیستم تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد و تصمیم گیری نیز به نوبه خود محیط را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مدل، چهره واقعی تری از تصمیم گیرنده ترسیم می گردد. زیرا او موجودی جدا و مستقل از محیط تصمیم گیری به شمار نیامده می باشد. همچنین شخصیت تصمیم‌گیر مانند عوامل مهمی دانسته شده می باشد که تصمیم یگیری را تحت تاثیر قرار می دهد.

مقصود از مدل باز تصمیم گیری، ارائه مدلی عملی برای تصمیم گیری می باشد. در مدل باز ، دیگر فرض نیست که تصمیم گیرنده تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را در اختیار دارد، دیگر فرض نیست که تصمیم گیری او همیشه بر اساس منطق و استدلالی خطا ناپذیر اتخاذ می گردد، و دیگر فرض نیست که همیشه در اثر هر تصمیمی که او میگیرد، بهترین نتایج عاید میگردد. همچنین، تصمیم گیرنده، و بخصوص منافع، انگیزه و اهداف او، عاملی مهم در نوع تصمیم گیری های او بشمار آمده می باشد. بنابر این، شخص تصمیم گیرنده، استعداد او برای آموختن از تجربیات و همچنین توانائی او در متناسب سازی خود با محیط، مانند عواملی دانسته شده می باشد که در تصمیم گیری موثر خواهد بود (سعادت ،1372).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-9- مدل‌سازی برای تصمیم

برای شناخت بهتر پروسه مدلسازی تصمیم گیری، به کارهای سایمون باز می گردیم. به نظر سایمون، پروسه تصمیم گیری دارای سه فاز مجزاست: اطلاعات، طراحی و انتخاب (Simon, 1977). موضوع اجرا بعدها به این سه فاز اضافه گردید. مفهوم تصویری پروسه مدلسازی در شکل آمده می باشد (Turban ,1990). جریانی از فعالیتها از اطلاعات تا طراحی و سپس انتخاب جریان دارد، اما در هر فاز ممکن می باشد که ما به فاز قبلتر بازگردیم. در فاز اطلاعات، واقعیت محیط مورد آزمایش قرار گرفته و مسئله مشخص و تعریف می گردد. در فاز طراحی، مدلی که بیانگر سیستم باشد، ساخته می گردد. این کار با ساده سازی واقعیت و همچنین نوشتن روابط مابین متغیرها امکان پذیر می باشد. آنگاه مدل توسط معیارهای ارزیابی مورد تائید قرار می گیرد (Awad, 1994). فاز انتخاب شامل راه حل برای مدل می باشد. بایستی توجه داشت که این راه حل مسئله اصلی ما نیست، بلکه راه حلی برای صورتی از مسئله می باشد که در مدل ما باز تعریف شده می باشد. این راه حل در مدل تست می گردد. آنگاه که راه حل پیشنهادی موجه بنظر رسید، این راه حل برای اجرا آماده می باشد. اجرای موفق، یعنی حل مسئله اصلی ما. شکست ما را مجددا به پروسه مدلسازی سوق می دهد (Turban ,1990).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با فرمت ورد