متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

 1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
 2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
 3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

 • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

1-3-       فرضیه های پژوهش

 • بین پیچیدگی سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط مثبت و معناداری هست.
 • بین رسمیت سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری)دردستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط منفی و معناداری هست.
 • بین تمرکز سازمانی و سلامت نظام اداری(فساد اداری) در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط مثبت و معنا دار هست.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-       قلمرو پژوهش

1-4-1-   قلمرو مکانی

این پژوهش در اداره های دولتی شهرستان اردستان صورت گرفته می باشد.

1-4-2-   قلمرو موضوعی

این پژوهش در حوزه مدیریت منابع انسانی و اداره امور عمومی می باشد.

1-4-3-   قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش فروردین ماه 1392 تا شهریور ماه 1392 می باشد

1-5-       تعریف عملیاتی متغیرها

سلامت سازمانی: سلامت سازمانی به وضعی فراتر از تاثیر کوتاه مدت دلالت دارد؛به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام تصریح می کند. یک سازمان سالم، به این معنی، نه فقط در محیط خود پایدار می ماند، بلکه در دراز مدت قادر می باشد به اندازه کافی با محیط خود سازگار گردد؛ تواناییهای لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد(هیود،1381،475).

فساد اداری: فساد رفتاری منحرف شده از وظایف رسمی یک تأثیر عمومی، به علت ملاحظات خصوصی (شخصی، خویشاوندان نزدیک، محفل خصوصی) و دستاورد‌های پولی و شغلی می باشد (هیود،1381،475).

ساختار سازمانی: ساختار سازمانی اظهار می کند که چگونه وظایف تخصیص داده می گردد، چه کسی به چه کسی گزارش می دهد و مکانیزمهای هماهنگی رسمی و الگوی تعاملی که افراد بایستی از آنها پیروی کنند را اظهار می کند. ساختار سازمانی به عنوان یکی از اجزاء سازمان،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

 1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
 2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
 3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

 • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد