متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست موضوعی

 

چکیده 1

1-  کلیات پژوهش 2

مقدمه 3

1-1-             اظهار مساله 4

1-2-                                                      اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 5

1-3-                  اهداف پژوهش 6

1-4-                  سؤالات پژوهش 7

1-5-                         فرضیه های پژوهش 7

1-6-                  قلمرو پژوهش 7

1-6-1- قلمرو مکانی 7

1-6-2- قلمرو موضوعی 7

1-6-3- قلمرو زمانی 7

1-7-                                  تعریف عملیاتی متغیرها 7

2-  مبانی نظری پژوهش 9

مقدمه 10

2-1-……………….. تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی 10

2-1-1- سازمان 10

2-1-2- سیستم 11

2-1-3- اداره 12

2-2-             فساد اداری 12

2-2-1- تعریف فساد 15

2-2-2- سطوح فساد 17

2-2-3- انواع فساد 18

2-2-4- فساد سیاسی 19

2-2-5- فساد مالی (اقتصادی) 20

2-2-6- فساد اداری 20

2-2-6-1- مفهوم و تعریف فساد اداری 20

2-2-6-2-………………………………………………………… انواع فساد اداری‏ 22

2-2-6-3-…………………………………………………… تاریخچه فساد اداری 26

2-2-7- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم 27

2-2-8- آثار و علل فساد در جهان سوم 28

2-2-9- تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته 29

2-2-10-                      تاریخچه فساد در ایران 30

2-2-11-                     مبارزه با فساد در ایران 30

2-2-12-………………… وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی 32

2-2-13-                                                                                         ارتباط فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی 34

2-2-13-1-…………………… ارتباط فساد و خدمات عمومی دولتی 34

2-2-13-2-………………………………………………. اقتصاد دولتی و فساد 35

2-2-13-3-…………………………………………………… بزرگی دولت و فساد 36

2-2-14-…………………………………. خصوصی‌سازی و ارتباط آن با فساد 36

2-2-15-……………………………………………………………………………… فساد و فقر 37

2-2-16-                         فساد و قوانین و مقررات 38

2-2-17-                     فساد و دستگاه قضایی 38

2-2-18-                                        توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد 39

2-2-19-       فرهنگ و فساد 39

2-2-20-        فساد و جنسیت 40

2-2-21-………………………………………………… فساد و برنامه‌های توسعه 40

2-2-22-                                 سیاست‌های اقتصادی و فساد 41

2-2-23-                   فساد و سرمایه‌گذاری 41

2-2-24-                                                                                              تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار 42

2-2-25-                     تبیین علل موجبه فساد 43

2-2-26-…………………………………………………….. رهیافت‌های تبیین فساد 47

2-2-27-                             عوامل محیطی موجبه فساد 49

2-2-28-                                         قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد 50

2-2-29-                            متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد 50

2-2-30-                                                                    شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد 53

2-2-31-……………………….. سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد 55

2-2-31-1-…………………………….. رقابت در ارائه خدمات دولتی 56

2-2-31-2-…………. تشکیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد 56

2-2-31-3-………………………………………………………… نظارت‌های قانونی 57

2-2-31-4-…….. ایجاد خطوط ارتباطی و طرفداری از مخبران 57

2-2-31-5-………………………………………………………………………. قضات سالم 57

2-2-31-6-…………………………………………. پاسخگویی و نظارت مدنی 57

2-2-31-7- تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست‌های سیاسی 57

2-2-31-8-………………………………………………………… سنجش و نظرخواهی 57

2-2-31-9-………………………………………………………………….. افکار عمومی 58

2-2-31-10-………………………………………………………….. آزادی مطبوعات 58

2-2-31-11-………………………………………. سازمان‌های حمایتی مدنی 58

2-2-31-12-…………………. برگزاری سمینارهای  محلی و بومی 58

2-2-31-13-…………………………………………………… سیاست‌های اقتصادی 58

2-2-31-14-…………………………………………………………….. مقابله پلیسی 58

2-3-                    ساختار سازمانی 59

2-3-1- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر 62

2-3-2- ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 62

2-3-2-1-……………………………………………………………………………… ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ 62

2-3-2-2-…………………………………………………………………………………… رﺳﻤﯿﺖ 63

2-3-2-3-……………………………………………. ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی 65

2-3-2-4-…………………………………………………………………………………… ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ 65

2-3-2-5-……………………………………………………… ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وﺗﻤﺮﮐﺰ 65

2-3-3- ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66

2-3-3-1- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 66

2-3-3-2-………………………………………………………………………. تصمیم گیری 67

2-3-4- ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 68

2-3-4-1-………………………………………………………………………. ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎده 68

2-3-4-2-………………………………………………………… ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ 70

2-3-4-3-………………………………………………………… ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای 71

2-3-4-4-………………………………………………………………………. ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ 72

2-3-4-5-…………………………………………………………………………. ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ 74

2-3-5- ﺗﺤﻮل درﺳﺎﺧﺘﺎر 75

2-3-6- ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری 76

2-4-                  پیشینه پژوهش 77

2-4-1- پیشینه پژوهش داخلی 77

2-4-2- تحقیقات خارجی 87

2-5-                           ‫مدل مفهومی پژوهش 92

3-  فصل سوم: روش پژوهش 93

مقدمه 94

3-1-                  روش پژوهش 94

3-2-                                                                            جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری 94

3-3-                                                   روش و ابزار جمع آوری داده ها 95

3-3-1- پرسشنامه ساختار سازمانی 95

3-3-2- پرسشنامه سنجش سلامت اداری 95

3-3-3- مولفه‌های فساد اداری 96

3-4-                                          روایی و پایایی ابزار سنجش 97

3-4-1- روایی ابزار سنجش 97

3-4-2- پایایی ابزار سنجش 97

3-5-……………………………………………….. آزمون‌های آماری مورد بهره گیری 98

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 100

مقدمه 101

4-1-………………………………………………………………………………………. آمار توصیفی 101

4-2-……………………………………………………………… آزمون فرضیه های پژوهش 102

4-2-1- فرضیه اول 102

4-2-2- فرضیه دوم 103

4-2-3- فرضیه سوم 104

4-3-                                               آزمون تحلیل واریانس فریدمن 105

5-  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 107

مقدمه 108

5-1-                                                              بحث در خصوص نتایج به دست آمده 108

5-2-                                            پیشنهادهایی به محققین آینده 116

5-3-                                 محدودیت های پژوهش 116

6-  منابع و مواخذ 118

منابع فارسی 119

منابع انگلیسی 121

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

برای مبارزه با هر بیماری آغاز بایستی به شناخت عوامل و علل بروز آن پرداخت. هنگامی که علل و عوامل شناخته شده و اندازه اثرگذاری آن‌ها سنجیده گردید آن‌گاه می‌توان به جنگ آن رفت و بیماری را نابود و بیمار را شفا داد. در این پژوهش کوشش شده می باشد ارتباط بین ابعاد ساختار سازمانی با سلامت نظام اداری و تأثیر و تأثر آن‌ها از یکدیگر مورد شناسایی قرار گرفته و اندازه این اثرگذاری و اثر‌پذیری را مورد سنجش قرار‌دهیم.

پس اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

  1. مطالعه ارتباط بین هر یک از ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) با سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان
  2. رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با ساختار سازمانی
  3. ارائه پیشنهادهایی جهت ارتقای سلامت نظام اداری.

1-2-  سؤالات پژوهش

  • آیا بین پیچیدگی ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین رسمیت ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری در دستگاههای دولتی شهرستان اردستان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی با فرمت ورد